Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Essi-hankkeen tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä 9.10.2020

1. Rekisterinpitäjä

Liikehäiriösairauksien liitto ry
Käsityöläiskatu 4 A, 20100 TURKU
p. 02 274 0400
info@liikehairio.fi
Y-tunnus 0767468–1

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Marjo Lehtinen
Hammareninkatu 7, 3.krs, 33100 Tampere
044 757 8967 marjo.lehtinen@liikehairio.fi

3. Rekisterin nimi

Essi-hankeen vertaisryhmärekisteri

4. Tietosuojavastaava

Päivi Niemi
p. 040 534 2942
paivi.niemi@liikehairio.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Essentiaalisen vapinan kanssa sinuiksi -hankeen järjestämään vertaisryhmätoimintaan ja tapahtumiin.
Tapahtuman aikana voidaan käyttää manuaalisia/sähköisiä listoja esim. osallistujalista, majoituslista, jotka tuhotaan asiamukaisesti tapahtuman jälkeen.
Voimavaraviikonloppuihin osallistuneiden yhteystiedot säilytetään hankkeen ajan (2020-2022) tutkimusta (kysely / haastattelu) varten. Yhteystiedot tuhotaan asianmukaisesti viimeistään hankkeen päätyttyä.
Tilastointia varten kerätään henkilölukumäärä, ikä, mies/nainen, tietoja käytetään mm. Liikehäiriösairauksien liiton toimintakertomuksessa ja STEAn raportoineissa.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on

  • Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
  • Rekisteröidyn nimenomainen suostumus
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Liikehäiriösairauksien liitto pyytää rekisteröidyltä suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, mikäli lainsäädäntö sitä edellyttää.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Liikehäiriösairauksien liitto kerää ja käsittelee rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten kannalta.

Sairastavan ja läheisen yksilöintitiedot

nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, diagnoosi vuosi, mahdollinen erityisruokavalio.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan sairastavalta ja läheiseltä itseltään omalla suostumuksella.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja luovutetaan vain lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisten tai sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi esimerkiksi viranomaisille.

Kurssien tuottamisessa voimme käyttää myös alihankkijoita, ja rekisteröityjen henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan asianmukaisten palvelujen varmistamiseksi. Liikehäiriösairauksien liitto varmistaa alihankkijoiden kanssa henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn.

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle eikä suoramarkkinointiin.

9. Tietojen suojaus ja henkilötietojen säilytysajat

Liikehäiriösairauksien liitto käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla kaikissa tilanteissa pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja.

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat sen mukaan, mikä on tietyn henkilötiedon käyttötarkoitus.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista ilman aiheetonta viivytystä, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröity voi muuttaa tai perua aiemmin antamaansa suostumusta henkilötietojensa käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 2-kohdassa nimetyille yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyyntöön vastaamista. Pyyntöön vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 6.9.2022.