Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Lehtirekisterin tietosuojaseloste

Rekisteri ja tietosuojaseloste

Tämä on Liikehäiriösairauksien liiton henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.2.2017, viimeisin muutos 12.4.2023

1. Rekisterinpitäjä

Liikehäiriösairauksien liitto ry
Käsityöläiskatu 4 a, 20100 TURKU
p. 02 274 0400
info@liikehairio.fi
Y-tunnus 0767468–1

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Kirsi Tuovinen
p. 050 560 1317
kirsi.tuovinen@liikehairio.fi

3. Rekisterin nimi

Lehtirekisteri, sidosryhmärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu esim. asiakassuhde

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilön yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaation tyyppi, tilauksen/asiakassuhteen kesto).

Tiedot poistetaan välittömästi, kun asiakassuhde on päättynyt.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Tilaajat: tiedot tilauksen yhteydessä tilaajalta sähköpostitse, puhelimitse
  • Vapaakappaleen saajat: yhteistyökumppaneilta sekä yritysten verkkosivuilta ja julkisista rekistereistä.
  • Sidosryhmä-rekisteri: sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palveluntarjoilijoille, joiden kanssa Liikehäiriösairauksien liitto on tehnyt tietojenkäsittelysopimuksen. Hermolla-lehden osoitteisto lähetetään Liikehäiriösairauksien liiton toimesta kirjapainoon sähköisesti, lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Osoiteaineisto sisältää: nimen, osoitteen ja kappalemäärän.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu liiton lehtirekisteri järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Rekisterin sisältämät tiedot ovat Vitec Avoine Oy:n konesalissa sijaitsevissa tietokannoissa. Manuaalinen aineisto säilytetään ainoastaan toiminnan edellyttämän ajan, minkä jälkeen ne tuhotaan välittömästi.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojenkäsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).