Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Suomen Parkinson-säätiöltä liikehäiriötutkimukselle lähes 220 000 euroa

11.4.2024

Suomen Parkinson-säätiö on ilmoittanut myöntäneensä yhteensä 217 900 euroa apurahoja edistääkseen liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin, dystonian ja essentiaalisen vapinan, tieteellistä tutkimusta. Apurahojen joukossa oli kaksi erityisapurahaa, kumpikin 50 000 euroa, myönnettynä kolmeksi vuodeksi, sekä kohdeapuraha ulkomaiseen keskukseen työskentelyyn, jonka arvo oli 10 000 euroa.

Tutkimusrahoituksen avulla tavoitellaan innovatiivisia lähestymistapoja ja ratkaisuja liikehäiriösairauksien ehkäisyyn, diagnoosiin ja hoitoon. Erityisesti tuetaan lupaavia prekliinisiä ja kliinisiä tutkimuksia, jotka voivat johtaa merkittäviin läpimurtoihin sairauksien ymmärtämisessä ja hoitomuotojen kehittämisessä. Nuorten tutkijoiden väitöskirjatyöskentelyä painotetaan.

Vuoden 2024 apurahahakukierroksella saapui yhteensä 56 hakemusta Parkinsonin tautiin ja muihin liikehäiriösairauksiin liittyvään tutkimukseen. Näistä 21 hakemusta oli väitöskirjatutkimuksia, 7 muita tutkimuksia ja 13 matkahakemuksia.

Erityistä huomiota herättivät kolmivuotista erityisapurahaa hakevat 14 korkeatasoista
tutkimusta.

Näistä päätettiin poikkeuksellisesti rahoittaa kaksi erityishanketta. Ensimmäinen hanke keskittyy prekliinisiin tutkimuksiin, erityisesti uuden protonipumpun vaikutukseen lysosomien toiminnassa sekä ⍺-synukleiinisakkaumien poistamisen tehostamiseen. Toisessa kliinisessä hankkeessa pyritään parantamaan Parkinsonin taudin diagnoositarkkuutta käyttämällä muun muassa hajuanalyysiä ja biokemiallisia merkkiaineita.

Lisäksi osittain rahoitettiin kaksi muuta erityishakemusta, jotka käsittelivät aivosolujen senesenssin merkitystä ja kimeeristen kantasolujen käyttöä Parkinsonin taudin tutkimuksessa.

Hakemuksista myönnettiin 13 väitöstutkimukseen ja 5 muuhun tieteelliseen tutkimukseen apurahoja.

Mikrobien roolia Parkinsonin taudin etiologiassa tuettiin kahdessa projektissa. Näissä tutkimuksissa hyödynnetään hieman uudenlaista lähestymistapaa, kuten bakteerien vesikkeleiden nanopartikkeleiden toimintaa taudin leviämisessä ja tiettyjen Desulfovibrio-bakteerikantojen erityistä roolia.

Lisäksi rahoitettiin tutkimuksia epätyypillisten tautimuotojen ja harvinaisten liikehäiriöiden parissa, Parkinsonin taudin ilmaantuvuuden selvittämistä Pohjois-Karjalassa sekä Parkinson-potilaiden kaatumistaipumukseen liittyviä tutkimuksia. Myös syväaivostimulaation tarkentamista ja veriaivoesteen toimintaa koskevaa työtä sekä levodopahoidon tehostamiseen tähtäävää tutkimusta tuettiin.

Yksi kohdeapuraha myönnettiin mikrogliatutkimukseen Lontoossa. Matka-apurahoja (yhteensä 7 kappaletta) myönnettiin pääasiassa eurooppalaisiin kokouksiin, ja kaksi apurahaa myönnettiin Pohjois-Amerikan keskeisiin neurotieteen ja neurologian kokouksiin.

Apurahan saajat tutkimuksen ja suorituspaikan mukaan:

Kaksi erityisapurahaa

Yhteensä 100 000 euroa, kumpikin myönnetty kolmeksi vuodeksi, tukien innovatiivisia tutkimushankkeita liittyen uuden protonipumpun vaikutukseen lysosomien toiminnassa ja ⍺-synukleiinisakkaumien poistamisen tehostamiseen sekä Parkinsonin taudin diagnoositarkkuuden parantamiseen.

 • FaT, dosentti, prof. Mikko Airavaara, Farmakologian ja lääke-hoidon osasto, Farmasian
  tiedekunta, Helsingin Yliopisto aiheenaan ”Lysosomal Mastery: A Promising Strategy for
  Reducing Alpha-Synuclein’s Harmful Effects”, 50 000 euroa
 • LT, el, prof. Valtteri Kaasinen, Turun yliopistollinen keskussairaala; aiheenaan ”Improved diagnostic accuracy of Parkinson’s disease using smell detection, body fluids, and biosensor technology (Parkinsonin taudin diagnostiikan parantaminen käyttäen hajutunnistusta, elimistön nesteitä ja biosensoriteknologiaa)”, 50 000 euroa

Kohdeapuraha

Arvoltaan 10 000 euroa, mahdollistaen tutkijan työskentelyn ulkomaisessa tutkimusympäristössä.

 • PhD Safak Er, School of Pharmacy, University College London (UCL), UK, aiheenaan ”Effects
  of PD-LRRK2 mutations on glial“, 10 000 euroa

Väitöstutkimuksiin

Yhteensä 60 000 euroa, tukien 13 tutkimushanketta (25 työskentelykuukautta).

Helsingin yliopisto

 • FM Anna Kolsi, Mikrobiologian osasto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta,
  aiheenaan ”Genomic differences of Desulfovibrio strains and their impact in the
  development of Parkinson’s disease (Desulfovibrio-kantojen genomiset eroavaisuudet ja
  niiden vaikutus Parkinsonin taudin kehityksessä)”, 8 800 euroa
 • EL Kirsi-Marja Murtomäki, Isotooppi-yksiköt Meilahti ja Jorvi, aiheenaan ”Non-motoriset
  oireet, mikrobisto ja aivojen dopamiinitransportterisitoutuminen Parkinsonin taudissa ja
  essentiellissä tremorissa”, 4 400 euroa
 • Prov. Saku Reunanen, Farmasian tiedekunta, ”Yhdistetty suolistobakteerien ja ihmisen
  dopadekarboksylaasin estäjä levodopahoidon optimointiin”, 5 000 euroa

Itä-Suomen yliopisto

 • LL Sami Heikkinen, Kliinisen lääketieteen yksikkö, aiheenaan ”Differential diagnosis of
  atypical parkinsonism: Novel tools for differentiating frontotemporal dementia and atypical
  parkinsonism (Työkaluja epätyypillisten parkinsonismien sekä otsalohkodementian
  erotusdiagnostiikkaan)”, 4 400 euroa
 • LL Ayla Mehdiyeva, Pohjois-Karjalan Keskussairaala, aiheenaan ”Parkinsonin taudin
  ilmaantuvuus, oheissairastavuus ja ennuste Pohjois-Karjalassa (Parkinsonin tauti Pohjois-
  Karjalassa)”, 2 200 euroa
 • FM Tuuli-Maria Sonninen, A.I. Virtanen Instituutti, aiheenaan ”Human cell-based model
  of the blood-brain barrier to study vascular dysfunction in Parkinson´s disease (Veriaivoesteen häiriön tutkiminen Parkinsonin taudissa kantasolupohjaisella mallilla), 6 600 euroa

Oulun yliopisto

 • FM Sonja Karikka, Biokemian ja molekyylilääke-tieteen tiedekunta, aiheenaan “Role of
  extracellular vesicles released by human gut microbiota in Parkinson’s disease.
  (Suolistobakteerien erittämien nanopartikkelien rooli Parkinsonin taudissa)”, 8 800 euroa
 • LK Johannes Kähkölä, OYS neurokeskus, aiheenaan ”Personalized deep brain stimulation
  for Parkinson’s disease (Yksilöllinen syväaivostimulaatio Parkinsonin taudissa)”, 2 200
  euroa

Tampereen yliopisto

 • YAMK, sairaanhoitaja Tytti Böök, TAYS neurologian poliklinikka, aiheenaan “Analysis of
  OptoGait walking data using machine learning models – Using classification algorithms to
  assess the risk of falling in Parkinson’s patients (OptoGait-kävelyaineiston analysoiminen
  koneoppimismallien avulla – Luokittelualgoritmien käyttö Parkinson-potilaiden
  kaatumisriskin arvioinnissa)” 4 400 euroa

Turun yliopisto

 • LK Emmilotta Backman, Kliiniset neurotieteet, aiheenaan ”Clinical significance of nigral
  neuropathology in atypical parkinsonisms (Nigraalisen neuropatologian kliininen merkitys
  atyyppisissä parkinsonismeissa)”, 2 200 euroa
 • LK Aino Kuusela, Neurotoimialue Tyks, aiheenaan ”Phenotype and non-motor symptoms
  in essential tremor: focused ultrasound with functional neuroimaging (Kliininen ilmiasu ja
  ei-motoriset oireet essentiaalisessa vapinassa: kohdennettu ultraäänihoito ja
  toiminnallinen neurokuvantaminen)”, 4 400 euroa
 • LL Jaakko Pullinen, Tyks Neurokeskus, aiheenaan ”Localization of symptoms of
  movement disorders based on causal brain lesions (Liikehäiriöiden oireiden paikannus
  paikallisten aivoleesioiden perusteella)”, 2 200 euroa
 • LK Valtteri Räty, TYKS Kliinisten neurotieteiden laitos, aiheenaan ”Diagnostic accuracy of
  Parkinson’s disease over the disease course: Phenotypic changes and diagnostic delays
  (Parkinsonin taudin kulku: fenotyypin muutokset ja diagnostinen viive)”, 4 400 euroa

Muuhun tieteelliseen tutkimukseen

Yhteensä 39 400 euroa, myöntäen 5 apurahaa (7 työskentelykuukautta).

Helsingin yliopisto

 • PhD Eloise Mikkonen, Helsingin ja Tampereen yliopistot, aiheenaan ”Alpha-synuclein
  pathology in a Finnish population cohort (Alpha-synukleiinipatologian esiintyvyys
  suomalaisissa väestökohorteissa)”, 4 000 euroa
 • Fat Timo Myöhänen, Farmakologian osasto, lääketieteellinen tiedekunta, aiheenaan
  ”Solujen senesenssi Parkinsonin taudissa ja sen hoitokohteena”, 10 000 euroa

Itä-Suomen yliopisto

 • PhD Katrina Räty, A.I. Virtanen Instituutti, aiheenaan ”Novel chimeric Parkinson’s disease
  model to identify drug targets from human microglia (Uusi kimeerinen Parkinsonin
  tautimalli lääkekohteiden tunnistamiseksi ihmisen mikrogliasoluista)”, 10 000 euroa

Oulun yliopisto

 • TtM Heta Helakari, Oulun yliopistollinen sairaala, aiheenaan ”Parkinsonin tautia ja
  liikehäiriöitä sairastavien aivopulsaatiot hereillä ja anestesiassa”, 8 800 euroa

Turun yliopisto

 • LT Emma Honkanen, TYKS Neurokeskus, aiheenaan ”Neuroimaging and genetics of rare
  movement disorders (Harvinaisten liikehäiriösairauksien aivokuvantaminen ja genetiikka),
  6 600 euroa

Matka-apurahat

Yhteensä 8 500 euroa, mahdollistaen 7 tutkijan osallistumisen kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin.

 • PhD Prasannakumar Deshpande, Turku Bioscience, Åbo Akademi, 1 000 euroa
 • M.Sc. Simas Janutenas, Helsingin yliopisto, 1 000 euroa
 • PhD Arun Mahato, Biotekniikan instituutti, Helsingin yliopisto, 1 500 euroa
 • LL Kalle Niemi, Turun Yliopisto, 2 000 euroa
 • M.Sc. Amanda Sandelin, Helsingin yliopisto, 1 000 euroa
 • Prov. Valtteri Syvänen, A.I. Virtanen -instituutti, Itä-Suomen Yliopisto, 1 000 euroa
 • FT Katri Sääksjärvi, THL, Turun yliopisto, 1 000 euroa

Suomen Parkinson-säätiö on sitoutunut tukemaan innovatiivista ja merkityksellistä tutkimusta liikehäiriösairauksien parissa. Tämän vuoden apurahat ovat osoitus säätiön jatkuvasta panostuksesta tieteelliseen edistykseen ja potilaiden hyvinvointiin. Lisätietoja säätiön myöntämistä apurahoista ja tutkimushankkeista löytyy säätiön verkkosivuilta.

Lisätietoja antaa:
Terhi Pajunen-Mäkelä, asiamies
saatio@parkinsonsaatio.fi

Lue myös