Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Parkinsonliiton aluevaaliteesit

17.12.2021

Parkinsonliiton vaaliteesit aluevaaleihin 2022 ja hyvinvointialueiden valmisteluun ja päätöksentekoon

Parkinsonliiton edustamat liikehäiriösairaudet ovat neurologisia pitkäaikaissairauksia. Nykytiedon valossa niitä ei voida ennaltaehkäistä eikä parantaa, mutta pitkäaikaissairaan elämänlaatua voidaan parantaa oikeanlaisella hoidolla ja oikea-aikaisella kuntoutuksella, joka tähtää työ- ja toimintakyvyn säilyttämiseen mahdollisimman pitkään. Sosiaalisen tuen merkitys on oleellista ja potilasjärjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen tukipalvelut pitää tehdä osaksi hoitopolkuja. Parkinsonliitto peräänkuuluttaakin moniammatillisuutta liikehäiriösairaiden ja muiden pitkäaikaissairaiden hoitopolkuihin.

1. Mahdollisuus erikoissairaanhoitotasoiseen hoitoon taattava kaikille sitä tarvitseville

Perusterveydenhuoltotason hoito on monille liikehäiriösairauksia sairastaville riittämätöntä. Liikehäiriösairaudet vaativat pääosin erikoissairaanhoitotasoista hoitoa, mutta tällä hetkellä osa tarvitsevista jää ilman sitä. Etenkin harvinaisten liikehäiriösairauksien hoito vaatii erityisosaamista.

Perusterveydenhuoltotason vaillinaiset resurssit eivät saa olla este erikoissairaanhoitotasoiseen hoitoon pääsemiselle. Erityisosaamista vaativan potilaan hoitaminen perusterveydenhuoltotason hoidossa ei tuo säästöä.

2. Kuntoutussuunnitelma kaikille – kuntoutus ja apuvälineet tukevat toimintakykyä

Kuntoutuksen tulee olla osa hoitopolun kokonaisuutta. Laissa määritelty kuntoutussuunnitelma tulee tehdä sairastavalle viipymättä ja kuntoutusta pitää antaa ennaltaehkäisevästi jo ennen toimintakyvyn heikkenemistä. Menetetty toimintakyky johtaa työkyvyttömyyteen ja laitoshoidon tarpeeseen, mikä on yhteiskunnan kannalta kaikkein kallein vaihtoehto. Kuntoutusta ei tule nähdä menoeränä vaan investointina, joka maksaa itsensä takaisin.

3. Potilasjärjestön palvelut osaksi hoitopolkua

Järjestöjen rahoitus ja toimintaedellytykset on turvattava. Potilasjärjestöt tarjoavat sellaista matalan kynnyksen tukea, vertaistukea, ohjausta ja neuvontaa, joka täydentää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja auttaa sairauteen sopeutumisessa. Sote-uudistuksessa tulisi tunnistaa potilasjärjestöjen merkittävä rooli sosiaalisen tuen tarjoajina. Sairastuneet läheisineen tulisikin ohjata potilasjärjestöjen tarjoamien tukipalveluiden piiriin automaattisesti.

Järjestöjen ja hyvinvointialueiden välinen yhteistyö tulee varmistaa. Onnistuakseen yhdyspintapalvelutyö vaatii riittävän resurssin, esimerkiksi oman järjestökoordinaattorin jokaiselle hyvinvointialueelle. Yhteiskunta saa parhaan hyödyn järjestöjen tuottamista palveluista parantamalla järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä.

Parkinsonliitto liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä etujärjestönä
Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö.
Liitto toimii Parkinsonin tautia, essentiaalista vapinaa, dystoniaa, Huntingtonin tautia, epätyypillisiä parkinsonismi-sairauksia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Työtä tehdään yhteistyössä jäsenyhdistysten ja niissä toimivien vapaaehtoisten kanssa.

Parkinsonliitto ry

• tekee näkyväksi sairastuneiden ja läheisten palvelutarpeita viestimällä ja yhteistyöverkostoissa vaikuttamalla
• edistää hoidon ja kuntoutuksen kehittämistä
• tarjoaa maksuttomia neuvonta- ja tukipalveluita
• järjestää ja kehittää sopeutumista tukevaa toimintaa (kurssitoimintaa)
• tuottaa tietoa liikehäiriösairauksista ja niiden hoidosta
• tukee ja kehittää vapaaehtoistoimintaa

Liittoon kuuluu 23 jäsenyhdistystä: 20 paikallista Parkinson-yhdistystä sekä valtakunnalliset Suomen Dystonia- ja Huntington-yhdistykset ja Essentiaalinen vapina ry. Yhdistysten alla toimii noin 100 kerhoa ja vertaistukiryhmää. Jäseniä yhdistyksissä on yhteensä noin 7500.

Seuraavista linkeistä voit lukea lisää:

1. Mahdollisuus erikoissairaanhoitotasoiseen hoitoon taattava kaikille sitä tarvitseville
https://www.parkinson.fi/ajankohtaista/kyselytutkimus-parkinsonin-tautiin-sairastuneiden-elamanlaatua-ei-huomioida-hoidossa-riittavasti

2. Kuntoutussuunnitelma kaikille – kuntoutus ja apuvälineet tukevat toimintakykyä
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 4 a §
Parkinsonin tauti. 2019. Käypä hoito –suositus. https://www.kaypahoito.fi/hoi50042#s10

3. Potilasjärjestön palvelut osaksi hoitopolkua
Yhdyspinnoista yleisesti: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/yhdyspinnat-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisessa
Järjestöjen yhdyspinta julkisen sektorin palveluihin: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/jarjestojen-sote-muutostuki-jarjestot-ihmisen-tukena-sote-suomessa

Lisätietoja järjestökoordinaattorista yhdyspintatyön varmistajana: https://www.soste.fi/aluevaalit/aluevaalit-jarjestojen-ja-alueiden-yhteistyolle-on-luotava-toimivat-rakenteet/

Lue myös