Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Lapin sote-uudistuksessa eivät näy vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelut

Invalidiliitto, Muistiliitto, Epilepsialiitto, Lihastautiliitto, Näkövammaisten liitto, Parkinsonliitto ja Omaishoitajaliitto22.6.2021

Pohjois-Suomessa toimivat vammais-, potilas- ja omaisjärjestöt esittivät huolensa Lapin sote-valmistelijoille vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelujen turvaamiseksi sote-uudistuksen valmistelussa ja tulevalla Lapin hyvinvointialueella.

Sote-uudistus on Suomen historiassa mittava kokonaisuus, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Siirto tapahtuu näillä näkymin 1.1.2023. Hyvinvointialueet vastaavat tulevaisuudessa myös vammaispalveluiden järjestämisestä. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten palveluohjauksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa tarvitaan vahvaa osaamista ja ammattitaitoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden erityistarpeiden tunnistamiseksi.

Järjestöjen kannanotto sote-valmisteluun Lapissa

Invalidiliitto, Muistiliitto, Epilepsialiitto, Lihastautiliitto, Näkövammaisten liitto, Parkinsonliitto ja Omaishoitajaliitto lähestyivät kannanotollaan Lapin sote-uudistuksen valmistelijoita ja esittivät huolensa Lapin alueen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluiden järjestämisestä hyvinvointialueella.

Kannanotossa ydinsanoma on, että vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten yksilöllisten palveluiden tarpeet tulee ottaa mahdollisimman perusteellisesti huomioon palvelujen järjestämisessä Lapissa. Toimenpiteet vammaispalvelujen ja muiden sote-palveluiden yhteensovittamiseksi sekä osallistamisen kysymykset ovat laajuudessaan monipolvisia ja ajallisesti vaativia, jonka vuoksi osallistaminen tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin.

– On herännyt huolta siitä, kuinka vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelut tullaan järjestämään ja kuka ottaa vastuun palveluiden yhteensovittamisesta Lapin hyvinvointialueella, pohtii Invalidiliiton järjestöasiantuntija Liisa Pitzén.

Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta korostetaan sote-laeissa

Hallituksen esityksessä sote-laeiksi ja Perustuslakivaliokunnan lausunnossa otettiin yksityiskohtaisesti kantaa vammaisia ihmisiä koskeviin palveluihin ja niiden järjestämisen tapoihin. Sopimusosapuolet velvoitetaan neuvotteluihin vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistamaan heidät esimerkiksi heitä edustavien järjestöjen kautta. Uusi vammaispalvelulaki astunee voimaan samaan aikaan sote-lakien kanssa. Laissa korostuvat mm. riittävät ja laadultaan hyvät palvelut, yhdenvertaisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä itsemääräämisoikeus. Perustuslakivaliokunta painottaa myös palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Sote-uudistus Lapissa

Lapissa sote-keskus -hankkeen tavoitteena on käydä laajasti läpi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja toimintaa. Pyrkimyksenä on lisäksi kehittää Lapin olosuhteissa toimivia ratkaisuja palveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi. Kehittämisen keskiössä ja kohderyhminä ovat sote-keskuksen kehittäminen, lapset, nuoret ja perheet, saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut sekä ikäihmisten palvelut. Sote-rakenneuudistus -hankkeen aikana tavoitteena on valmistautua hyvinvointialueen muodostamiseen sekä lisäksi toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla.

– Tärkeää olisi nostaa myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten palvelut uudistuksessa esiin vahvemmin. Vammais-, potilas- ja omaisjärjestöjen työntekijöillä ja paikallisten yhdistysten vapaaehtoisilla edustajilla on osaamista ja ruohonjuuritason tuntemusta vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten arjesta, palveluiden tarpeesta sekä halu tehdä niiden suhteen yhteistyötä, Pitzén huomauttaa.

Lue myös