Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Kuntonyrkkeily Parkinsonin taudin terapiamenetelmänä

Jenna Luminummi ja Kari Kauranen24.9.2021

Kuntonyrkkeilyharjoittelulla on myönteisiä vaikutuksia Parkinsonin tautia sairastavan henkilön psyykkiseen hyvinvointiin ja fyysiseen suorituskykyyn, käy ilmi fysioterapiaopiskelijan opinnäytetyönä tekemästä kirjallisuuskatsauksesta.

Suomessa Parkinsonin tautia sairastaa noin 16 000 henkilöä ja tautiin sairastuminen on maailmanlaajuisesti lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Olisi tärkeä löytää sellaisia kuntoutus- ja liikuntamuotoja, joiden avulla sairauden motoristen oireiden etenemistä pystyttäisiin ehkäisemään ja hidastamaan.

Viimeisen 10 vuoden aikana nyrkkeilyharjoittelun suosio Parkinsonin taudin kuntoutuksessa on lisääntynyt ja se on saanut hyvän vastaanoton tautia sairastavilta. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan ketteryysharjoittelu hidastaa Parkinsonin taudin etenemistä ja nyrkkeilyharjoittelussa on paljon näitä ketteryyspohjaisia elementtejä, joita voidaan hyödyntää kuntoutuksessa.

Nyrkkeilyharjoittelu vaikuttaa monipuolisesti

LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijan opinnäytetyönä tekemän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli etsiä ja koota tietoa kuntonyrkkeilyharjoittelun vaikutuksista Parkinsonin tautia sairastavan henkilön psyykkiseen hyvinvointiin ja fyysiseen suorituskykyyn.

Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui viisi tutkimusta, joiden perusteella analysoitiin nyrkkeilyharjoittelun vaikuttavuutta. Katsauksen artikkelit käsittelivät nyrkkeilyharjoittelun vaikutuksia Parkinsonin tautia sairastavien psyykkiseen hyvinvointiin ja fyysiseen suorituskykyyn sekä nyrkkeilyharjoittelun sopivuutta kuntoutusvaihtoehtona.

Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella voidaan todeta, että nyrkkeilyharjoittelu parantaa Parkinsonin tautia sairastavan henkilön elämänlaatua, psyykkistä hyvinvointia ja fyysistä suorituskykyä. Nyrkkeilyharjoittelujaksojen aikana osallistujat paransivat suorituskykyä esimerkiksi kävelynopeuden- ja kestävyyden, ketteryyden, tasapainon ja liikkeenhallinnan suhteen.

Psyykkisen hyvinvoinnin kannalta Parkinsonin tautia sairastavat henkilöt kokivat minäpystyvyytensä lisääntyneen ja heidän motivaationsa fyysistä harjoittelua kohtaan lisääntyi, koska he huomasivat olevansa kyvykkäitä siihen. Ryhmäpohjainen nyrkkeilyharjoittelu lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja osallistujat kokivat ryhmästä saatavan tuen tärkeäksi, ja sen avulla he myös sitoutuivat paremmin harjoitteluun.

Tutkimusten mukaan nyrkkeilyharjoittelu on sopiva ja turvallinen liikuntamuoto Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden kuntoutuksessa, eikä katsaukseen valikoituneiden tutkimusten interventioiden aikana tapahtunut turvallisuutta vaarantavia asioita.

Suosittu kuntoutusmuoto

Kansainvälisesti nyrkkeilyharjoittelua jo suositaan Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden kuntoutuksessa, mutta Suomessa se ei ole vielä yleistynyt. Euroopan alueella 20 eri maassa on järjestöjä, jotka ohjaavat nyrkkeilyä Parkinsonin tautia sairastaville. Nyrkkeilyharjoituksiin osallistuneet henkilöt ovat kokeneet nyrkkeilyn tärkeäksi asiaksi elämässään ja nyrkkeilyharjoittelun suosiota ovat lisänneet parantuneet tulokset fyysisessä toimintakyvyssä ja se on ollut osallistujille myös henkisesti voimaannuttavaa.

Tämän päivän kuntoutuksessa pyritään etsimään sellaisia kuntoutusmuotoja, jotka olisivat mielekkäitä ja kiinnostavia, koska silloin harjoitteluun olisi helpompi sitoutua ja tämän myötä myös kuntoutuksen tuloksellisuus lisääntyisi.

Ryhmäpohjaisen nyrkkeilyharjoittelun kautta Parkinsonin tautia sairastavat henkilöt saavat vertaistukea ja mahdollisesti uusia sosiaalisia kontakteja. Turvallisen ja kannustavan yhteisön kautta taistelu sairautta vastaan voisi olla helpompaa, tehokkaampaa ja tuloksellisempaa. Näin myös elämänlaatu paranee ja nautinnolliset kokemukset elämässä lisääntyvät.

Teksti pohjautuu fysioterapeuttiopiskelija Jenna Luminummen Lappeenrannan LAB-ammattikorkeakoululle tekemään opinnäytetyöhön. Sen on tarkistanut fysioterapian opettaja Kari Kauranen.

Lähteet:
Brunet, J. Price, J. Wurz, A. McDonough, M. & Nantel, J. 2021. Boxing with Parkinson’s Disease: findings from a qualitative study using self-determination theory. Taylor & Francis Online. Saatavissa:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2021.1891465.
Combs, S., Diehl, M., Staples, W., Conn, L., Davis, K., Lewis, N. & Schaneman, K. 2011 Boxing Training for Patients With Parkinson Disease: A Case Series. Physical Therapy and Rehabilitation Journal. Saatavissa: https://academic.oup.com/ptj/article/91/1/132/2735142
Combs, S. Diehl, D. Chrzastowski, C. Didrick, N. McCoin, B. Mox, N. Staples, W. & Wayman, J. 2013. Community-based group exercise for persons with Parkinson Disease. NeuroRehabilitation. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23422464.
Domingos,J. Radder, D. Riggare, S. Godinho, C. Dean, J. Graziano, M. M. de Vries, N. Ferreira, J. & Bloem, B. 2019. Implementation of a Community- Based Exercise Program for Parkinson Patients: Using Boxing as an Example. Journal of Parkinson`s disease. Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6839476. Dorsey, ER. Sherer, T. Okun, MS. & Bloem, BR. 2018. The emerging evidence of the Parkinson pandemic. Journal of Parkinson`s disease. Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6311367
EPDA – European Parkinson´s Disease Association. 2018. Boxing with Parkinson`s: How it can help. Saatavissa: https://www.epda.eu.com/latest/news/boxing-with-parkinsons-how-it-can-help
Morris, M. Ellis, T. Jazayeri, D. Heng, H. Thomson, A. Balasundaram, A. & Slade,S. 2019. Boxing for Parkinson’s Disease: Has Implementation Accelerated Beyond Current Evidence?. Frontiers in Neurology. Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6904341.

Kuva: Pixabay

Julkaistu hermolla-lehdessä 3/2021

 

Lue myös